OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż informuje, że:

1.    Administratorem Danych Osobowych jest Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, NIP: 547 19 59 331, REGON: 072799010

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty   tradycyjnej pod adresem: ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze lub drogą elektroniczną poprzez e mail: sekretariat@bk-europe.pl

2.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego RODO, tj.

a) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie Statutu Fundacji przyjętego Uchwałą Rady Fundacji nr 72 z dnia 24.09.2015 r.   oraz przepisów ustawowych regulujących działalność Fundacji;

        b) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

3.    Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 a) będą przechowywane zgodnie z Instrukcją                       w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Fundacji opracowaną na postawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217).

4.    Dane, o których mowa w pkt 2 b) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5.    Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6.    Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

8.    Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 a) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 b) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9.    Inspektorem Ochrony Danych w Poradni jest: Agata Juszczak-Gawron, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Dzwonkowa 138, 43-384 lub drogą elektroniczną poprzez e mail: agata.juszczak@bk-europe.pl

 

KLAUZULA I  OŚWIADCZENIE DOT. STU

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Oświadczenie uczestnika szkolenia