Mediacje

Mediacje czyli pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów.
Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych. Efektem mediacji jest rozwiązanie przyjęte przez obie strony konfliktu (tzw. „wygrana – wygrana” – obie strony wygrywają).
Mediacje rodzinne to szczególny proces, w którym bezstronny mediator pomaga osobom w konflikcie wypracować wzajemnie akceptowane rozwiązania określonego problemu. Zadaniem mediatora jest ułatwienie komunikacji sprzyjającej prowadzeniu rozmów na tematy sporne. Mediacje rodzinne kierowane są zwykle do małżonków, planujących rozwiązać swój związek, są przed lub w trakcie postępowania sądowego i chcą porozumieć się w zakresie ważnych dla nich spraw, zarówno na płaszczyźnie partnerskiej (np. ustalenie warunków rozstania, podziału majątku, zasad korzystania z mieszkania itp.), jak i rodzicielskiej (np. sporządzenie planu opieki rodzicielskiej, ustalenie miejsce zamieszkania dziecka, uregulowanie zakresu i formy kontaktów z dzieckiem po rozstaniu itp.).
Choć, jak wspomniano, mediacje są pozasądową drogą rozwiązywania sporów, wiele spośród mediacji w naszym ośrodku jest kierowane przez sąd. Często ma to miejsce w sprawach okołorozwodowych lub dotyczących opieki nad dzieckiem. W Ośrodku Mediacji Błękitnego Krzyża stoimy na stanowisku zgodnym z Rzecznikiem Praw Dziecka. Mówi ono, że każde dziecko potrzebuje zarówno mamy jak i taty, aby móc prawidłowo się rozwijać. Rozpad związku rodziców wcale nie oznacza, że więź łącząca dziecko z jednym z nich również ma ulec zniszczeniu. Kiedy z różnych przyczyn kontakt któregoś rodzica z dzieckiem jest utrudniany lub nawet zupełnie uniemożliwiany – dziecko cierpi. Zdarza się, że emocje towarzyszące rozstaniu nie pozwalają na “pokojowe” porozumienie się co do kontaktów z małoletnim, wyboru przedszkola czy szkoły lub spędzenia wakacji. Jest to sytuacja bardzo trudna dla wszystkich stron, jednak najgorsze skutki niezgody rodziców ponosi najmłodszy z zainteresowanych – ich dziecko.
Spotkania rodziców z dziećmi odbywają się w obecności bezstronnego obserwatora – osoby przeszkolonej do pełnienia tej roli, często psychologa, pedagoga lub terapeuty. Po każdym spotkaniu jest sporządzona notatka z przebiegu kontaktu, podejmowanych aktywności, ale również z sygnałów mówiących o tym, że dziecko jest w jakiś sposób nastawiane przeciwko drugiemu rodzicu (jeśli taka sytuacja ma miejsce). W sytuacji kryzysu, a rozpad związku rodziców niewątpliwie jest kryzysem, ważne jest zapewnienie dziecku warunków pozwalających mu poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Dlatego tak ważne jest ujednolicenie postaw rodzicielskich oraz wypracowanie wspólnego planu wychowawczego. Stąd prowadzone są też spotkania obojga rodziców z mediatorem – po to, by ustalić wspólny plan wychowawczy lub przeprowadzić psychoedukację dotyczącą funkcjonowania dziecka w rozbitej rodzinie.
Z pisma Sądu Rejonowego, Wydziału III Rodzinny i Nieletnich w Cieszynie na temat działań Ośrodka Mediacji Błękitnego Krzyża:
“Działania Ośrodka pozwalają minimalizować alienację dziecka w sytuacji kryzysu związku rodziców. Bardzo cenna okazuje się rola specjalistów Ośrodka w ramach spraw, w których dochodzi do alienacji rodzicielskiej. (…) Działania Ośrodka okazały się być bardzo cenne dla realizacji podstawowej dyrektywy w prowadzonych przed tutejszym Sądem sprawach, a mianowicie dobra dziecka.

Kontrakt

Tabela opłat

Regulamin