statut fundacji

Statut Fundacji

 

Wyciąg ze statutu Fundacji

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celami Fundacji są:
1. tworzenie, prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego,
w tym udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2. gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu tworzenia, utrzymania i wspierania oraz finansowania tych działań, programów i placówek.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek, programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń,
w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2. inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z alkoholem i narkotykami oraz problematyką innych uzależnień i zdrowia psychicznego,
3. współpracę z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju i za granicą,
4. realizowanie zadań zlecanych przez administrację państwową i samorządową,
5. prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie lecznictwa zamkniętego w szpitalach, lecznictwa otwartego w przychodniach, poradniach
i ośrodkach,
6. prowadzenie działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie im pomocy rzeczowej oraz zapewnienie opieki i pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej,
8. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z zakładów karnych,
9. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10. promocję i organizację wolontariatu,
11. prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
12. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin,
13. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
16. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
17. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wynalazczości i innowacyjności w zakresie ekonomii społecznej,
18. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
19. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
20. niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą,
21. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
22. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz świadczenie poradnictwa obywatelskiego.
23. Prowadzenie i realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń sądowych.
24. Prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Działalność Fundacji określona w punktach od 7 do 24 może być prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.