Dokumenty

INFORAMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH W ROKU 2017

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654
ze zmianami) – Art. 18 ust 1 e) Ustawy, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych
w roku 2017 oraz celu, na który zostały przeznaczone:

1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych to 29.756,60 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł 60/100)
2. Darowizny od osób prawnych 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt zł)
3. Dodatkowo otrzymaliśmy darowizny rzeczowe w postaci mebli i drobnego sprzętu domowego 7 015,53 (siedem tysięcy piętnaście zł 53/100)
Wszystkie otrzymane darowizny przeznaczone zostały na realizację działalności statutowej.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

INFORAMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH W ROKU 2016
Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654
ze zmianami) – Art. 18 ust 1 e) Ustawy, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych
w roku 2016 oraz celu, na który zostały przeznaczone:

1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych to 23.363,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy zł)
2. Darowizny od osób prawnych 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł)
3. Dodatkowo otrzymaliśmy darowizny rzeczowe w postaci mebli i drobnego sprzętu domowego oraz dachówek na naprawę dachu w naszym ośrodku w Pszczynie o łącznej wartości 28.440,42 zł.
Wszystkie otrzymane darowizny przeznaczone zostały na realizację działalności statutowej.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.